Pir Edebali Üniversitesi işçi alımı yapacak! Ofis işçisi, güvenlik vazifelisi, dayanak…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana nazaran; Bilecik Pir Edebali Üniversitesi’ne Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2 nci hususun (b) fıkrası yeterince “Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen durumlara kontratlı işçi alınacaktır.

BAŞVURU KURALLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak. 

 •  Askerlik durumu prestijiyle; 

 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
 3.  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
 • 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kaideleri taşıyor olmak, 

 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır. 

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 • İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın birinci müracaat tarihinden evvel adayda bulunması gerekmektedir. 

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. 

 • Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir. 

 • Adaylar, ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilirler. Birden fazla konuma müracaat yapan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır. 

 • Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz. 

HANGİ TAKIMLARA ALIM YAPILACAK?

BAŞVURULAR NE VAKİT?

Söz konusu ilana müracaatlar 17/08/2022 – 01/09/2022 tarihleri ortası (mesai saatleri içinde alınacak olup bayram tatilinde müracaat alınmayacaktır.) 

Başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ise 09/09/2022 olarak belirlenmiştir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Müracaat formu(www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.) 

2. 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı, 

3. Mezuniyet Evrakı, (e-devlet üzerinden alınan doküman kabul edilecektir.) 

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.) 

5. 12 ve 13 No.lu İlan için son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddetinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı ve sıhhat kuruluşlarından alınacak uzunluk uzunluğunu gösterir onaylı doküman. 

6. “Kişisel Dataların Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli İşçi Adayı Açık İstek Metni” ve “Sözleşmeli İşçi Adayı Aydınlatma Metni” 7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge) 

8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen evrak ve sertifikalar Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, yerleştirme süreci yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Başvurular www.bilecik.edu.tr internet sitesi üzerinden müracaat formu ve istenilen dokümanlarla birlikte müracaatlar şahsen yahut noter vekaleti yoluyla Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Yazı İşleri ve Doküman İdaresi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanallardan yapılacak müracaatlar değerlendirilmeyecektir. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik dokümanlı müracaatlar değerlendirilmeyecek olup son müracaat tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı İşleri ve Evrak İdaresi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son müracaat tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların KPSS puan tipi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen durumda belirlenen KPSS puan çeşidi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.